Imprezy integracyjne

Zarządzanie

Controlling w praktyce

Program:
 1. Rentowność wyrobu gotowego (techniczny koszt wytworzenia)
 2. Rentowność urządzeń i maszyn produkcyjnych w kontekście ich wydajności
 3. Zapasy w przedsiębiorstwie – zapas bezpieczny i zapas nadmierny
 4. Przepływ informacji w przedsiębiorstwie i jego konsekwencje w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • właściciele przedsiębiorstw, dyrektorzy ekonomiczno – finansowi, główni księgowi, kierownicy wszystkich szczebli zarządzania, controllerzy
 • osoby, które w przyszłości chciałyby zajmować stanowiska wymagające posiadania podstawowej wiedzy z zakresu controllingu

Zarządzanie projektami

Program:
 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami
  • definicja projektu
  • cykl życia projektu
  • kluczowe otoczenie projektu
  • procesy w zarządzaniu projektami
  • obowiązki kierownika projektu
 2. Rozpoczęcie projektu
  • zrozumienie roli wyższej kadry zarządzającej
  • szacowanie potrzeb
  • wybór projektu
  • współczynnik korzyści/koszty
  • wartość bieżąca i wartość bieżąca netto
  • ustalanie celów metodą SMART
  • ustalenie wymogów
  • karta projektu
 3. Planowanie projektu
  • planowanie zakresu
  • struktura podziału pracy (WBS) projektu
  • szacowanie
  • planowanie harmonogramu
  • diagramy sieciowe CPM
  • skracanie czasu realizacji
  • planowanie kosztów
  • macierz obowiązków
  • oprogramowanie do planowania zarządzania projektem
 4. Wdrożenie projektu
  • ustalenie zespołu projektowego
  • struktura i organizacja zespołu
  • wartość wypracowana
  • raporty z realizacji
  • rezerwy
  • zarządzanie zmianą
  • zarządzanie ryzykiem projektu
  • ocena i monitorowanie przebiegu
  • koszty poniesione
 5. Zamykanie projektu
  • weryfikacja projektu i wyrażenie akceptacji przez klienta
  • zamknięcie administracyjne i prawne
Czas trwania 3 dni
Adresaci:
 • kierownicy projektów i podprojektów
 • specjaliści

Zarządzanie czasem

Program:
 1. Czas jako kapitał i wartość
  Cel ogólny modułu:
  rozwój świadomości uczestników w aspekcie:
  „czas jako kapitał i wartość, którą można zarządzać”
  • Czas jako kategoria mierzalna, a więc poddana możliwości zarządzania
  • Przedsiębiorczość jako postawa życiowa
  • Korzyści wynikające z organizowania czasu
  • Określenie pełnionych ról w życiu
  • Określenie wartości „mój potencjał – ile czasu mi pozostaje?”
  • Test – kontrola czasu w życiu zawodowym
 2. Narzędzia organizowania czasu
  Cel ogólny modułu:
  • prezentacja i wdrażanie technik i zasad organizowania czasu
  • Analiza macierzy Eisenhowera – model klasyfikacji wykonywanych zadań w ujęciu „zadanie pilne – zadanie ważne”
  • Wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy ABC
  • Określenie indywidualnych czynników ograniczających dobre gospodarowanie czasem
  • Reguła Pareto 80:20 – model poszukiwania kluczowych miejsc dla aktywności zawodowej i osobistej
 3. Etapy zarządzania czasem
  Cel ogólny modułu
  • prezentacja i wdrażanie procesu zarządzania czasem
  • Technika fundamenty – definiowanie zamierzeń, działań (etap przygotowania koncepcji zmian)
  • Technika MAREK – sposób określania mierzalnych i ambitnych celów (etap przygotowania celów)
  • Technika PMI – umiejętność podejmowania decyzji i wcielania ich w życie (etap oceny pomysłów i adaptacji)
  • Kontrola zaplanowanych działań (etap kontrolowania działań)
  • Zasady związane z tematyką asertywności stosowane w zarządzaniu czasem
 4. Organizowanie czasu w kontekście indywidualnej efektywności – narzędzia podnoszące efektywność działań
  Cel ogólny modułu
  • prezentacja i nauka posługiwania się technikami podnoszącymi efektywność pracy
  • Metoda Analiza pola siły K. Lewin – technika przygotowania się do ważnych rozmów, prezentacji
  • Metoda Mapa myśli T. Buzan – technika notowania zwiększająca zdolności do zapamiętywania i kreatywnego rozwiązywania sytuacji problemowych
  • Metody transferu rozwiązań na przykładzie techniki PKP (problem – przejście – poszukiwanie) – odkrywanie rozwiązań dla indywidualnych sytuacji problemowych w innych obszarach, dziedzinach.
 5. Organizowanie czasu w kontekście pracy z innymi ludźmi
  Cel ogólny modułu
  • prezentacja i nauka posługiwania się technikami podnoszącymi efektywność pracy zespołowej
  • Zasady skutecznej komunikacji
  • Zasady budowania dobrej atmosfery i skuteczności w układach interpersonalnych
  • Postępowanie w sytuacjach konfliktowych
  • Wzory budowania relacji na zasadzie „wygrany – wygrany”
  • Wariant dla kadry kierowniczej
 6. Sposoby motywowania samego siebie
  Cel ogólny modułu
  • prezentacja i nauka posługiwania się technikami podnoszącymi poziom motywacji w zakresie realizacji określonych celów.
  • Technika automotywacji
  • Wizualizacja przyszłości
  • Zasada „ser szwajcarski”
  • Zasada małych kroków w odniesieniu do nie lubianych zadań
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich szczebli, którzy chcą zwiększyć swoją skuteczność poprzez zarządzanie swoim czasem i organizacją pracy.

Zarządzanie celami

Program:
 1. Zarządzanie przez cele – sukcesem firmy
 2. Proces zarządzania przez cele
 3. wpływ na firmę
 4. wpływ na pracownika
 5. Warunki sukcesu zarządzania przez cele
 6. Jak wyznaczać cele – zasady i techniki
 7. Zarządzanie czasem w ustalaniu celów
 8. Jak przekazywać ocenę i informację zwrotną
 9. Błędy i problemy w zarządzaniu przez cele
 10. Delegowanie zadań
 11. Style kierowania w zarządzaniu przez cele
 12. warsztat praktyczny
 13. Motywacja i automotywacja w zarządzaniu przez cele
 14. prawa i zasady motywacji, ustalanie priorytetów
 15. Zrównoważona karta wyników w zarządzaniu przez cele
 16. przedstawienie koncepcji
 17. analiza wyników
 18. Narzędzia wspomagające
 19. Warsztaty praktyczne
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • Kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania