Imprezy integracyjne

Umiejętności menedżerskie

Warsztaty skutecznego kierowania

Program:
 1. budowanie kultury współpracy opartej na zaufaniu
 2. umiejętność oceny potencjału pracowników na płaszczyźnie treści i emocji
 3. znajomość procesu rozwoju pracowników i skuteczne zastosowanie stylów
 4. zachęcanie pracowników do samodzielnej pracy, otwartej komunikacji i wnoszenia własnej kreatywności
 5. uwzględnienie potrzeb pracownika w zakresie jego rozwoju
 6. wsparcie otwartej i partnerskiej atmosfery rozmowy
 7. umiejętność elastycznego dostosowania się do potrzeb i zmian zapewnienie własnego rozwoju i czasu
 8. nabycie umiejętności zastosowania coaching’u i mentoring’u w praktyce
 9. wprowadzenie zasad organizacji uczącej się
 10. uczenie świadomej odpowiedzialności
 11. zasada kierowania 45/15
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • Kadra kierownicza i „młoda” kadra kierownicza każdego szczebla w przedsiębiorstwie.

Budowa zespołu i motywowanie

Program:
 1. poznanie cech zespołu marzeń
 2. dostosowanie stylu kierowania do 6 etapów rozwoju zespołu
 3. umiejętność wywierania wpływu na zachowanie raz jako kierownik zespołu, a raz jako członek zespołu
 4. rozpoznanie konfliktów i stosowanie kreatywnych metod ich rozwiązania
 5. kierowanie procesami w zespole poprzez odpowiednie wyznaczanie celów
 6. zwiększenie wyników poprzez właściwe zastosowanie wewnątrz-zespołowej komunikacji
 7. pokonywanie kryzysów na podstawie wspólnej pomocy
 8. zrozumienie, co decyduje o powstaniu zespołu marzeń
 9. dlaczego zachowanie menedżera ma decydujący wpływ na rozwój zespołu
 10. jak maksymalizować osiągnięcia zespołu i członka zespołu marzeń
 11. zasady wprowadzania zmian
 12. elastyczne sterowanie wydajnością zespołu i jego członków
 13. zasady tworzenia zespołu i motywowania go
 14. dlaczego ludzie tworzą i wybierają zespoły
Czas trwania 2-3 dni
Adresaci:
 • Kadra kierownicza i kierownicy grup, którzy samodzielnie kierują grupami lub tworzą zespoły
 • Zespoły i członkowie zespołów, którzy pragną zwiększyć sukcesy jako wysoko-wykwalifikowany zespół

Asertywna komunikacja i stres menedżerski

Program:
 1. Teoria asertywnej komunikacji
 2. Style i rodzaje zachowań
 3. W kierunku zachowania asertywnego
 4. Kryteria otwarcia i budowania pozytywnych relacji
 5. Stereotypy, domysły i projekcje – wrogowie zachowania asertywnego – jak przeciwdziałać
 6. Budowanie pozytywnej samooceny i wiary w siebie
 7. Kryteria Konstruktywnej Krytyki i Pochwały
 8. Kryteria Asertywnej Odmowy
 9. Wyznaczanie granic i obrona granic – kroki asertywnego stawiania granic
 10. Zachowania asertywne w trudnych sytuacjach
 11. Wobec zachowania nieasertywnego – jak radzić sobie z trudnymi ludźmi
 12. Stres Menedżerski
  • fazy stresu
  • źródła stresu
  • budowanie odporności na stres
  • narzędzia i style radzenia sobie ze stresem
  • jak ograniczyć szkodliwe działanie stresu
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania oraz pracownicy, mających w przyszłości objąć stanowiska kierownicze

Wystąpienia publiczne i prezentacje

Program:

 1. Istota Prezentacji
  • cel
  • konstrukcja
  • zasady
  • problemy
 2. Budowanie pozytywnej samooceny i wiary w siebie
 3. Profesjonalne przygotowanie Prezentacji
  • styl wystąpienia
  • wygląd Prezentującego
  • postawa podczas Prezentacji – mowa ciała
  • panowanie nad emocjami – sposoby radzenia sobie ze stresem
  • budowanie przejrzystego przekazu
  • plan prezentacji
 4. Rozpoczęcie prezentacji
  • budowanie pozytywnego kontaktu
  • budowanie zaufania
 5. Przekonywujący język
  • głos i oddech
  • przerwy, głośność, tempo
  • dykcja
 6. Zakończenie Prezentacji
  • sposoby zakończenia Prezentacji
 7. Trening umiejętności
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • prezesi zarządów, członkowie zarządów, rad nadzorczych, menedżerowie średniego szczebla, kierownicy, specjaliści, pracownicy działów PR, szefowie biur obsługi zarządu, wszyscy zainteresowani tematyką prezentacji i wystąpień na forum

Finanse dla niefinansistów

Program:
 1. Podstawowe pojęcia finansów
  • Cele działalności przedsiębiorstwa
  • Podstawowe pojęcia rachunkowości i finansów
  • Metody i zasady rachunkowości
  • Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych – szczegółowe omówienie
  • Amortyzacja – pojęcie i zasady obliczania, wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
  • Mechanizm korzyści podatkowej – efekt podatkowy kosztów
 2. Ocena wiarygodności kontrahenta i wartości przedsiębiorstwa
  • Proste metody oceny kontrahenta
  • Analiza wskaźnikowa: wskaźniki rentowności, płynności, efektywności, zadłużenia
  • Analiza metodą Du Ponta
 3. Rentowność przedsiębiorstwa
  • Próg rentowności
  • Pojęcie jednostkowej marży brutto
  • Zastosowanie progu rentowności do podejmowania decyzji
  • Podejmowanie decyzji w oparciu o jednostkową marżę brutto
  • Znaczenie struktury asortymentowej sprzedaży
  • Wrażliwość przedsiębiorstwa na wahania koniunktury na rynku – dźwignia operacyjna
  • Wrażliwość przedsiębiorstwa na zaciąganie zobowiązań – dźwignia finansowa
  • Finansowanie kapitałem własnym i obcym
 4. Podejmowanie decyzji krótkoterminowych w przedsiębiorstwie
  • Kapitał obrotowy i cykl operacyjny
  • System zarządzania należnościami
  • Polityka kredytowania odbiorców
  • Obliczanie kosztu należności
  • Zarządzanie zobowiązaniami
  • Obliczanie kosztu kredytu kupieckiego
  • Utrzymywanie płynności finansowej
 5. Wycena wartości firmy
  • Ekonomiczna wartość dodana (EVA)
  • Obliczanie kosztu kapitału
  • Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa
  • Wartość niematerialna przedsiębiorstwa
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania

Sztuka wywierania wpływu

Program:
 1. Taktyki Ukrytej Perswazji
  • perswazyjny język – siła sugestii
  • budowanie kontaktu
  • budowanie relacji
  • budowanie zaufania
 2. Zastosowanie pytań w ukrytej Perswazji
  • rodzaje pytań
  • jak działają pytania
 3. Prezentacja zmian językiem KORZYŚCI
  • budowa  prezentacji
  • tworzenie perswazyjnego przekazu
 4. Strategie służące zmianie przekonań
  • wizualizacja scenariuszy zachowań
  • osiem kroków do osiągnięcia zamierzonego celu
  • argumentacja przyczynowa i poza przyczynowa
  • wprowadzenie strategii ETC – od emocji do zmian
 5. Zastosowanie emocji w ukrytej perswazji
  • elementy inteligencji emocjonalnej
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • Wyższa kadra kierownicza, Średnia kadra kierownicza, Niższa kadra kierownicza
 • Pracownicy obsługujący klienta, handlowcy, osoby zarządzające grupą.

Komunikacja interpersonalna

Program:
 1. Moduł 1 – Wymiana informacji w przedsiębiorstwie
  • informacja i komunikacja
  • znaczenie informacji i komunikacji w przedsiębiorstwie
 2. Moduł 2 – Podstawy komunikacji
  • subiektywne spostrzeganie
  • płaszczyzny komunikacji
  • każda komunikacja odbywa się na dwóch płaszczyznach
 3. Moduł 3 – Komunikacja werbalna – jej oddziaływanie
  • cztery strony informacji
  • cztery rodzaje spostrzegania
  • efektywne mówienie
  • aktywne słuchanie
  • kontrola i Feedback
  • sformułowanie negatywnych wypowiedzi w sposób pozytywny
 4. Moduł 4 – Partnerskie wzorce zachowania w przedsiębiorstwie
  • nastawienie wobec siebie i innych
  • podział ról
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • kadra zarządzająca średniego szczebla jak też szeregowi pracownicy firmy
 • Szkolenie przeznaczony jest dla osób, które w działalności zawodowej komunikują się zarówno z partnerami wewnętrznymi jak też zewnętrznymi. Zajmują się prezentacją i wdrożeniami projektów, obsługą klientów, sprzedażą, prezentacją produktów i/lub usług.