Imprezy integracyjne

Produkcja

Zarządzanie procesami produkcji

Program:
 1. TKW – analiza i metodyka obliczania technicznego kosztu wytworzenia.
 2. Ustalenie struktury wyrobu ustalenie ścieżki krytycznej i procesów równoległych.
 3. Ustalanie norm i wydajności procesów produkcyjnych /ludzie, urządzenia produkcyjne/.
 4. Analiza procesów produkcyjnych w kontekście wdrożenia Informatycznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania klasy SAP, IFS, IMPULS, SAP B1, TETA, CONCORDE i innych /moduł planowania produkcji/.
 5. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa produkcyjnego w kontekście przepływu informacji i dokumentów.
 6. Funkcjonowanie i analiza kosztów w Dziale Utrzymania Ruchu.
 7. Czas przygotowawczo-zakończeniowy – czas przezbrojeń oraz czas obsługi operatorskiej.
 8. Logistyka a produkcja – powiązania, efekty synergiczne.
 9. Kontrola jakości – samokontrola, kontrola pozawydziałowa.
 10. Raportowanie procesów produkcyjnych /identyfikacja gniazd danych, generowanie raportów/.
 11. Analiza progu rentowności wyrobu gotowego.
 12. Zastwalność maszyn i urządzeń produkcyjnych.
 13. Planowanie długoterminowe w produkcji – analiza progu wydajności „Wąskich gardeł” /urządzeni produkcyjne, pracownicy produkcyjni/.
 14. Projektowanie procesów produkcyjnych /wielkość i funkcjonalność hal produkcyjnych oraz stanowisk i gniazd/
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • Szkolenie przeznaczone przede wszystkim dla kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla oraz dyrektorów i kierowników produkcji.

Mistrz menedżerem produkcji

Program:
 1. EFEKTYWNY MISTRZ/BRYGADZISTA
  • Zdefiniowanie roli i kluczowych cech lidera zespołu
  • Trzy obszary, na których koncentruje się mistrz/brygadzista:
   • zadanie do wykonania
   • zespół odpowiedzialny za wykonanie
   • jednostka – każdy z członków zespołu
 2. MOTYWOWANIE I WZBUDZANIE TWÓRCZEGO ZAANGAŻOWANIA
  • Zadowolenie i niezadowolenie z pracy
  • Praktyczne kroki ku motywowaniu
 3. PRACA W ZESPOLE – PODSTAWOWE ŹRÓDŁO ZASOBÓW
  • Cechy efektywnego zespołu w pracy
  • Kroki skutecznego budowania zespołu
  • Role zespołowe a współpraca w zespole
 4. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRZEZ ZESPÓŁ
  • Techniki pracy zespołowej
  • Efektywne narady
  • Sposoby rozładowania stresu /profilaktyka, relaksacja, wsparcie/
 5. PODEJMOWANIE DECYZJI
  • Wyznaczanie i formułowanie celów – SMART
  • Podejmowanie decyzji przez zespół
  • Odpowiedzialność członków zespołu
 6. POROZUMIEWANIE SIĘ I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
  • Zasady zrozumiałego mówienia
  • Narzędzia aktywnego słuchania
  • Informacja zwrotna – znaczenie i zasady
  • Informowanie zespołu /cechy i korzyści /
 7. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
  • Przyczyny konfliktów
  • Style reakcji na konflikt
  • Fazy rozwiązywania sporów
  • Konflikty w grupie
 8. ASERTYWNOŚĆ I ZACHOWANIA ASERTYWNE
  • Wyrażanie i przyjmowanie krytyki
  • Wyrażanie opinii pozytywnych i negatywnych
  • Umiejętne odmawianie, czyli obrona własnych granic i praw
  • Przyjmowanie i wyrażanie pochwał
 9. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
  • Przypomnienie najważniejszych zasad współpracy
  • Odpowiedzi na końcowe pytania uczestników/konsultacje indywidualne
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • Przełożeni produkcyjni średniego i wyższego szczebla (brygadziści, mistrzowie, kierownicy zmianowi)
 • Osoby z doświadczeniem na stanowiskach średniej kadry zarządzającej lub świeżo awansowane

Zarządzanie zespołem produkcji

Program:
 1. Zasady funkcjonowania zespołu produkcyjnego
 2. Specyfika zespołu produkcyjnego.
 3. Integracja działu – „swoi” i „obcy”.
 4. Komunikacja w zespole – bariery i zakłócenia i sposoby ich pokonywania.
 5. Zebranie jako metoda pracy zespołowej – zalety i wady.
 6. Konflikty wewnątrzgrupowe – przyczyny, przebieg i metody rozwiązywania.
 7. Podsumowanie dnia pierwszego - budowanie efektywnego zespołu produkcyjnego.
 8. Realizacja zadań produkcyjnych – cele, plany i metody działania.
 9. Analiza własnego stylu kierowania – orientacja na zadania i orientacja na ludzi.
 10. Obniżanie motywacji zespołowej – techniki demotywowania stosowane przez przełożonych i podwładnych.
 11. Motywowanie podwładnych i motywowanie samego siebie.
 12. Rozwijanie swoich podwładnych – metody i techniki dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.
 13. Angażowanie zespołu produkcyjnego w proces zmian w organizacji.
 14. Podsumowanie – doskonalenie swojego stylu zarządzania – jak zostać efektywnym liderem.
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • przełożeni produkcyjni średniego i wyższego szczebla, specjaliści, inżynierowie, kierownicy projektów