Imprezy integracyjne

Kadry, personel

Kadry i płace z uwzględnieniem zmian od 01.01.2009 r.

Program:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Podstawy prawne z zakresu wynagrodzenie
 2. Formy wynagradzania
 3. Dokumentacja kadrowo-płacowa
 4. Minimalne wynagrodzenie za pracę
 5. Zasady obliczania różnych elementów wynagrodzenia:
  • wynagrodzenie za czas choroby
  • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
  • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
  • dodatek za pracę w porze nocnej
  • wynagrodzenie za czas dyżuru
  • odszkodowania i odprawy
  • ekwiwalent za urlop
 6. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 7. Świadczenia pozapłacowe (przykłady)
  • świadczenia na rzecz pracowników wolne od PDOF
  • świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • inne składniki motywacyjne (reklama a reprezentacja)
 8. Umowy cywilnoprawne:
  • umowa zlecenie czy umowa o dzieło – podstawowe różnice
  • umowa o przeniesienie praw autorskich
  • kontrakt menedżerski
  • wynagrodzenie członka zarządu
 9. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
 10. Skala podatkowa oraz kwota wolna od podatku
 11. Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
  • ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
  • ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 12. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę:
  • potrącenia obligatoryjne
  • potrącenia dobrowolne
  • granice potrąceń, ustalanie kwot wolnych od potrąceń
 13. Podróże służbowe
 14. Kontrole zewnętrzne w dziale kadrowo-płacowym – jak przygotować się do kontroli, obowiązki i uprawnieniaĆWICZENIA PRAKTYCZNE

 1. Sporządzanie listy płac dla pracownika:
  • obliczanie wynagrodzenia z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzenia
  • ustalanie podstawy opodatkowania
  • zasady obniżania składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości podatku naliczonego
 2. Obliczanie wynagrodzenia zleceniobiorcy
 3. Dokumentacja zgłoszeniowa i rozliczeniowa ZUS:
  • wykaz dokumentów zgłoszeniowych, zasady ich wypełniania oraz terminy przekazywania
  • tworzenie dokumentów rozliczeniowych
  • korekty dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych
 4. Deklaracje roczne ZUS i PIT (formularze), zasady ich wypełniania oraz terminy przekazywania
Czas trwania: 3 dni
Adresaci:
 • pracownicy działów księgowo-finansowych

Specjalista HR

Program:

Dzień 1 – Efektywna rekrutacja oparta na kompetencjach
Dzień 2 – Analiza Pracy i Opisy stanowisk pracy
Dzień 3 – Systemy ocen okresowych (projektowanie i wdrażanie)

Dzień 1
Efektywna rekrutacja oparta na kompetencjach


Cele szkolenia:
Rekrutacja oparta na kompetencjach to specyficzny model prowadzenia rozmowy w oparciu o odpoweidni system pytań. To również ćwiczenia behawioralne ułatwiające określenie praktycznych umiejętności kandydata.


Program:

 • Czym są kompetencje?
 • Dlaczego warto rekrutować stosując kompetencje?
 • Etapy rekrutacji opartej na kompetencjach?
 • Jak zaprojektować profil kompetencyjny?
 • Prowadzenie wywiadu opartego na kompetencjach
 • Projektowanie ćwiczeń behawioralnych
 • Obserwacja działania kandydatów
 • Ocena działania kandydatówDzień 2
Analiza Pracy i Opisy stanowisk pracy


Cele szkolenia:
Analiza Pracy jest jednym z najważniejszych procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Wyniki analizy pracy są wykorzystywane w takich procesach jak rekrutacja, wartościowanie stanowisk pracy, oceny pracownicze. W ciągu dwóch dni szkolenia poznasz pełną procedurę przeprowadzenia analizy pracy i zagrożenia w realizacji tego procesu.


Program szkolenia:

 • Filozofia Funkcjonalnej Analizy Pracy
 • Historia metody
 • Elementy analizy wg FAP
 • Model Analizy Pracy w FAP
 • Poszukiwanie informacji – zalety i wady metody eksperckiej
 • Analiza zadań – metoda pytań oraz matryca analizy zadań
 • Lingwistyczny model analizy pracy
 • Dedukcja wiedzy i umiejętności
 • Porządkowanie danych wg katalogów
 • Katalogi podstawowe
 • Katalogi dodatkowe
 • Wykorzystanie danych uzyskanych z analizy pracyDzień 3
Systemy ocen okresowych (projektowanie i wdrażanie)


Cele szkolenia:
System ocen okresowych należy do jednych z najważniejszych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.
Efektywne przygotowanie i wdrożenie systemu ocen okresowych pozwala na skuteczne zarządzanie wieloma innymi procesami personalnymi.
W trakcie szkolenia nauczysz się jak efektywnie projektować kryteria, jak angażować kierowników i pracowników oraz jak radzić sobie z obawami wynikającymi z wdrożenia systemu ocen.
Nauczysz się również jak przygotować się do przyszłego wykorzystania wyników ocen okresowych.


Program:
CZĘŚĆ 1 – PROCES

 • Obszary wykorzystania systemu ocen okresowych, – co i po co oceniać?
 • Tworzenie systemu ocen okresowych.
 • Zasady budowania systemu ocen okresowych
 • Techniki ustalania grup kompetencyjnych – łączenie zawodów
 • Poszukiwanie kryteriów oceny na różnych poziomach
 • Opracowywanie formularzy ocen
 • Metody oceny pracowników
 • Błędy w procesie oceniania
 • Szkolenie pracowników i kierowników
 • Wdrażanie systemów ocen okresowych
 • Komunikacja w procesie oceniania

CZEŚĆ 2 – ROZMOWA

 • Istota rozmowy oceniającej
 • Przygotowanie do rozmowy
 • Zbieranie informacji przed oceną
 • Przygotowanie podwładnego do spotkania
 • Przygotowanie do spotkania
 • Otwarcie rozmowy
 • Zasady prowadzenia rozmowy
 • Zasady uzyskiwania informacji
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Zamknięcie – podsumowanie rozmowy
 • Przygotowanie planu działania po zakończeniu rozmowy oceniającej z pracownikiem

CZEŚĆ 3 – UMIEJĘTNOŚCI

 • Niezbędne umiejętności werbalne i niewerbalne osoby oceniającej
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Zadawanie pytań (otwartych, sondujących, zamkniętych, sugerujących)
 • Jak rozmawiać ze zdenerwowanym pracownikiem?
 • Jak radzić sobie z oporem w trakcie rozmowy oceniającej?
 • Jak radzić sobie w przypadku pojawienia się agresji?
Czas trwania: 3 dni
Adresaci:
 • Pracownicy działu HR, menedżerowie HR, osoby odpowiedzialne za rekrutację w firmie

Prawo pracy w praktyce

Program:

Źródła prawa pracy.
Podstawowe zasady prawa pracy. Nowelizacja zasad prawa pracy. Zakładowe akty prawne.
Równe traktowanie w zatrudnieniu.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. Zasady zatrudniania pracowników.
Dyskryminacja w zatrudnieniu, mobbing.

Zakres obowiązków pracodawcy.
Zasady tworzenia i działalności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wynagrodzenie za pracę.
Zestawienie najważniejszych zmian w prawie pracy obowiązujących od 1 maja 2004 roku.

Podstawowe pojęcia związane z czasem pracy.

 • Przepisy o czasie pracy.
 • Wymiar czasu pracy.
 • Prawo do odpoczynku. Zasady ustalania prawa do urlopu wypoczynkowego.

Zasady ustalania prawa do urlopu macierzyńskiego.
Zasady ustalania prawa do urlopu wychowawczego oraz zasady jego wykorzystania.

 • Rozliczanie czasu pracy.
 • Praca w godzinach nadliczbowych.
 • Ewidencja czasu pracy.

Spory wynikające ze stosunku pracy.
Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy.
Tryby konsultacji z organizacjami związkowymi przy zwolnieniach pracowniczych. Zwolnienia grupowe w nowym brzmieniu

Rozwiązywanie stosunku pracy.

Czas trwania: 2 dni
Adresaci:
 • Pracownicy działów personalnych oraz kadrowych, osoby zarządzające firmami, oraz wszyscy którym w pracy zawodowej niezbędna jest znajomość przepisów oraz procedur z zakresu prawa pracy.