Imprezy integracyjne

Biuro zarządu

Biuro zarządu w spółce kapitałowej

Program:
 1. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z „ZEWNĘTRZNYM” OBIEGIEM DOKUMENTÓW
  • znaczenie dokumentu z uwagi na treść – problematyka czynności prawnych (np.: umów)
   • forma czynności prawnej
    • decydująca o ważności czynności
    • dla celów dowodowych – skutki procesowe niezachowania tej formy, zastosowanie w stosunkach profesjonalnych
    • dla wywołania szczególnych skutków prawnych
    • dopuszczalność umownego zastrzeżenia dokonywania czynności w określonej formie i jego skutki prawne
   • forma czynności następczych – wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia od umowy
   • aneksowanie
  • ustalanie treści dokumentu – treść główna, załączniki, uzupełnienia
  • wykładnia treści dokumentu
  • szczególne wymogi dotyczące treści dokumentów wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych

 2. OBIEG WEWNĘTRZNY DOKUMENTÓW
  • relacja pomiędzy organami w spółce kapitałowej, podział kompetencji i dostępności dokumentów
  • relacja pomiędzy wspólnikami w spółkach osobowych – dostęp wspólnika do dokumentów
  • kształtowanie treści dokumentu wychodzącego „na zewnątrz”
 3. OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA I INFORMACJI NIEJAWNYCH
  • ustawowa – Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • umowna – problem klauzul zastrzegający na dokumentach
  • dostęp do informacji niejawnych – zasady ogólne i wyjątki od tych zasad
  • obieg dokumentów i materiałów niejawnych – jak zapewnić ich bezpieczeństwo?
  • podstawowe zasady wytwarzania, przetwarzania i przekazywania informacji niejawnych
  • zasady przyjmowania, udostępniania oraz przesyłania dokumentów i materiałów niejawnych
 4. SPRAWNIE DZIAŁAJĄCE BIURO ZARZĄDU
   • sankcje prywatnoprawne
   • sankcje prawnopodatkowe
   • sankcje „upadłościowe”
   • sankcje karne
   • sankcje organizacyjne
  • Kodeks Spółek Handlowych i inne podstawowe źródła prawa spółek handlowych
 5. PRAKTYCZNE ASPEKTY DZIAŁANIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ I BIURA JEJ ZARZĄDU
  • umowa spółki z o.o., statut spółki akcyjnej. Umowa wspólników/akcjonariuszy i jej znaczenie w prawie polskim
  • regulacje wewnętrzne spółek – regulaminy
   • regulamin Zarządu
   • regulamin Rady Nadzorczej
   • regulamin Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia
   • regulamin organizacyjny i inne regulaminy, procedury oraz instrukcje
 6. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ I JEJ REPREZENTACJA
  • podstawowe zasady i sytuacje szczególne
  • prokura i pełnomocnictwo w praktyce spółek kapitałowych (zasady ogólne oraz case studies)
  • umowy z Członkami Zarządu/Rady Nadzorczej; umowa o pracę, kontrakt menedżerski, „powołanie”
   • - aspekty cywilnoprawne i podatkowe
 7. BIURO ZARZĄDU A ZMIANY CZŁONKÓW ZARZĄDU
  • nowy Zarząd w spółce
  • skutek wewnętrzny zmiany członków organów
 8. ROLA BIURA ZARZĄDU W ORGANIZACJI I PRZEBIEGU POSIEDZEŃ ORGANÓW WŁADZ SPÓŁKI
  • inicjowanie zwołania i zwoływanie posiedzeń RN i WZ
   • podstawy prawne, obligatoryjne i fakultatywne
   • tryb, forma, tematyka
  • obowiązki Biura Zarządu przygotowania dokumentacji posiedzeń
 9. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ – ZASADY SPORZĄDZANIA
  • protokół z posiedzenia; Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników
 10. DZIAŁANIA BIURA ZARZĄDU W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
 11. ZARZĄDZANIE BIUREM I KOORDYNACJA PROCESÓW – ZAKRES ZADAŃ I KOMPETENCJI SZEFA BIURA ZARZĄDU
  • Model Zarządzania Sytuacyjnego wg K. Blancharda i P. Herseya
  • proces rozwoju pracownika a działania menedżera
  • współpraca w ramach zespołu – co wpływa na jej skuteczność?
  • tworzenie standardów pracy biura
  • zarządzanie procesami w pracy biurowej
  • zdefiniowanie procesów; punkty krytyczne; koordynacja
 12. JAK USPRAWNIĆ PROCESY KOMUNIKACYJNE W BIURZE I FIRMIE?
  • komunikacja wewnętrzna jako element kultury organizacyjnej – rola i zasady
  • identyfikacja kultury organizacyjnej w Organizacji
  • diagnoza potrzeb komunikacyjnych
  • sieci obiegu informacji a ścieżki wewnętrznej komunikacji formalnej i nieformalnej pomiędzy organami spółki
  • wytyczanie ścieżek komunikacji wewnętrznej w modelu ex post facto
  • kaskadowy model komunikacji wewnętrznej
  • rola Biura Zarządu w obiegu informacji – kluczowe oczekiwania
  • błędy komunikacji wewnętrznej
 13. BIURO ZARZĄDU JAKO OŚRODEK KSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU FIRMY
  • wizerunek firmy jako źródło wiedzy o spółce – jak PR może wesprzeć biznes?
  • funkcje, znaczenie i metody pozytywnego oddziaływania
  • pozytywny oraz negatywny wizerunek
  • od czego zacząć tworzenie wizerunku, jak kontynuować rozpoczęty proces?
   • budowanie nowego standardu w zakresie wizerunku
   • modyfikacja dotychczasowego wizerunku
  • wartość wizerunku w otoczeniu zewnętrznym: na ile liczy się w decyzji klientów, inwestorów, ocenie wspólników i instytucji?
 14. ETYKIETA BIZNESOWA – SAVOIR VIVRE W PRACY SZEFA BIURA ZARZĄDU
  • etykieta biznesowa
  • zasady pierwszeństwa w kontaktach biznesowych
  • przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas
  • powitania, tytułowanie – regulacje formalne
  • wymiana wizytówek, dokumentów itp. – precyzja w działaniu
  • współpraca ze środkami masowego przekazu
  • zasady współpracy z prasą
  • udzielanie wywiadu prasowego (kontrola nad zamiarami dziennikarza)
 15. PODSTAWOWE ZASADY WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH
Czas trwania 3 dni
Adresaci:
 • Wyższa kadra kierownicza
 • Średnia kadra kierownicza

Zarządzanie sekretariatem

Program:
 1. Rola Sekretariatu w Strukturze Firmy:
  • obszary współpracy, podstawowe zadania,
  • odbiorcy usług, misja i odpowiedzialność
 2. Definicja Profesjonalizmu w Zawodzie Asystentki i Sekretarki.
  • pozycja w strukturze, a profil zawodowy.
  • zakres odpowiedzialności, a poziom realizacji zadań.
  • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
 3. Zarządzanie Informacją w Firmie. Sekretarka – menedżerem informacji.
  • wykorzystanie narzędzi w komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy.
  • oddziaływanie informacji, a odpowiedzialność za jakość i efektywność komunikacji
 4. Budowanie Relacji w Firmie
  • sekretarka jako sojusznik
  • budowanie kultury firmy – wewnętrzny PR
  • dbanie o wizerunek przełożonego
  • budowanie własnego autorytetu
 5. Organizacja Pracy
  • ustalanie priorytetów, a planowanie zadań
  • złodzieje czasu, a zasada asertywności
 6. Trudności w pracy umysłowej i sposoby radzenia sobie z nimi
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • Pracownicy sekretariatu organizacji, szeregowi pracownicy biur zarządu, asystenci kadry menedżerskiej.